ESCRBCC-ESCOLA SUPERIOR DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS DE CATALUNYA
- Grau en Ensenyaments Artístics de Conservació i Restauració de Béns Culturals, amb especialitat de béns arqueològics, document gràfic, escultura o pintura. - Màster en Ensenyaments Artístics de Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic.

Dades bàsiques

Carrer d'Aiguablava, 109-113
08033
Barcelona
mballiu@xtec.cat
M.Àngels Balliu

Persones responsables i càrrecs

Sector

Graus / Graus Universitaris, Màsters i postgraus

Subsector

Graus / Masters i postgraus

Grau de 4 cursos, 2 comuns i 2 d'especialitat, de 240 crèdits ECTS, emmarcats dins els Ensenyaments Artístics Superiors del Departament d'Educació i dins l'Espai Europeu d'Educació Superior. Programa de mobilitat Erasmus+. Títol acreditat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU-Catalunya). Ensenyament teòric i pràctic, amb una ràtio a les assignatures pràctiques d'1 professor/a per 10 estudiants. Intervenció d'obra real provinent de museus, arxius i biblioteques. La finalitat d’aquesta formació és la de preparar personal qualificat professionalment, competitiu i capaç de realitzar de forma argumentada intervencions complexes de conservació – restauració, servint-se de tota documentació i informació, a fi i efecte de desenvolupar amb la màxima eficiència l’activitat de conservació- restauració. Instal·lacions: 10 tallers de conservació i restauració, 2 laboratoris, aules teòriques, plató fotogràfic, aula de recursos informàtics, 4 tallers de plàstica, espai d'anòxia, sala d'actes, espais expositius... Prova específica d'accés el 14 de juny de 2021. Màster oficial d'1 curs, 60 crèdits ECTS, amb professors nacionals i internacionals de reconegut prestigi. Formació pràctica a l'escola i a institucions.

Conferències disponibles

Conservació i restauració d'obres d'art. Una professió entre l'art i la ciència.
Dia
5 de Maig de 2021
Hora
12:00 - 12:10
Màster en Conservació i Restauració de Patrimoni Fotogràfic
Dia
5 de Maig de 2021
Hora
12:15 - 12:25
Benvingut
Introdueix les següents dades

Nom*

Cognoms*

Correu electrònic*

Telèfon*