Ins Torre Vicens
L'Institut Torre Vicens és un centre educatiu públic que ofereix formació d’ESO, Batxillerat i FP de 3 famílies professionals (Sanitat, Imatge personal i Edificació i Obra civil). La finalitat del centre és proporcionar a tot l’alumnat les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social, des de la seva arribada procedents de l’educació primària als 12 anys, fins arribar a la Universitat o al món del treball.

Dades bàsiques

Avinguda Torre Vicens, 3
25005

Sector

Formació

Subsector

Formació Professional

L’Institut Torre Vicens és un centre públic del Departament d’ Educació, situat a la ciutat de Lleida, amb més de 25 anys d’història. S’hi pot cursar: -ESO -Batxillerat, -Cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies professionals de Sanitat, Imatge Personal i Edificació i obra civil i un Programa de Formació i Inserció de Perruqueria i estètica per alumnat amb NEE. L’Institut Torre Vicens és un espai on es fomenta i s’afavoreix la formació de l’alumnat d’una manera competencial – coneixements i habilitats- d’acord amb els seus interessos i les seves necessitats. També posem molta èmfasi en l’adquisició dels mitjans que permeti que cada alumne progressi al màxim de les seves capacitats, amb l’assoliment de teories, procediments, actituds i eines de treball intel·lectual necessàries per continuar aprenent. Considerem de gran importància la integració amb l’entorn on els nois i les noies esdevinguin ciutadans amb esperit crític, responsables i compromesos. Alhora de impulsar l’ús de les tecnologies de la informació i fer que aquestes estiguin a l’abast de tothom dins de l’aula, com una eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.